AMONIT – Leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny w miejscowości Klimki

Nazwa projektu

„AMONIT – Leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny w miejscowości Klimki”

Dane Beneficjenta projektu

GMINA ŁUKÓW
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
woj. Lubelskie
nr tel. 25 798 23 92
www.lukow.ug.gov.pl

Opis projektu

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego o nazwie "LEŚNY ZESPÓŁ REKREACYJNO-EDUKACYJNY AMONIT".

Powstanie nowej infrastruktury przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności gminy, co w przyszłości znajdzie odzwierciedlenie we wskaźnikach gospodarczych (wzrost liczby turystów, wzmocnienie lokalnych podmiotów gospodarczych), jak i społecznych (wzrost świadomości ekologicznej). Założenie to jest zgodne z Celem operacyjnym 4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi i współpracy wewnątrzregionalnej Strategii Rozwoju Województwa na 2014 - 2020, który zakłada stymulowanie podejmowania i wspieranie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych przez społeczności lokalne oraz kompleksowe i systemowe oznakowanie tras turystycznych i dziedzictwa kulturowego regionu.

Cel główny

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju turystyki przyrodniczej na terenie Gminy Łuków poprzez budowę i udostępnienie kompleksu turystyczno - edukacyjnego oraz wzmocnienie efektywności ochrony i promocji walorów środowiska naturalnego.

Zbudowany zostanie jeden kompleks rekreacyjno-edukacyjnego o nazwie LEŚNY ZESPÓŁ REKREACYJNO-EDUKACYJNY AMONIT. W jego ramach funkcjonowały będą dwa obiekty turystyczne i rekreacyjne wykorzystywane do turystyki przyrodniczej, w tym: sala wystawiennicza o charakterze przyrodniczo geologicznym oraz kompleks AMONIT, w którego skład wejdą szlaki turystyczne i edukacyjne, plac zabaw itp.

Długość wybudowanych szlaków turystycznych wyniesie 180 m, w tym: ścieżka edukacyjna: 85 m, pomostowa ścieżka zdrowia (wraz z urządzeniami): ok.95 m. Zrealizowane zostaną również elementy infrastruktury technicznej obejmujące: zatokę autobusową z dojściami do obiektu (w tym drewniany mostek), zjazd z drogi publicznej, dojazd do świetlicy z salą ekspozycyjną, parking (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych), stojak na rowery, przenośne toalety, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu. Cały obszar objęty będzie całodobowym systemem monitoringu wizualnego. Oświetlany będzie 10 lampami z panelami fotowoltaicznymi z bateriami.

Sala wystaw w budynku świetlicy objęta będzie systemem p.poż. Utworzona zostanie strona internetowa, która wykorzystywana będzie do marketingu terytorialnego dotyczącego całego obszaru Gminy Łuków, jak i utworzonego kompleksu turystycznego. Wydana zostanie również publikacja, która będzie opisywała szczegółowo elementy ekspozycji i zjawiska geologiczne (dystrybuowana bezpłatnie wśród zwiedzających). W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin o 10000 osób w ciągu roku. Grupą docelową są mieszkańcy gminy oraz turyści zewnętrzni, zainteresowani tematyką przyrodniczą.Cele projektu

Cele projektu są spójne z celami szczegółowymi Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WL na lata 2014-2020, w brzmieniu:

Cel szczegółowy

  1. Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu.
  2. Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w regionie.

Utworzona zostanie obiekt turystyki przyrodniczej (kompleks AMONIT), który zwiększy dostępność do zasobów dziedzictwa naturalnego regionu, a także przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Należy ocenić, iż będzie on miał pozytywny wpływ na wartość specyficznego dla Programu wskaźnika rezultatu, przypisanego do Działania 7.3. Turystyka przyrodnicza. Związane to będzie ze zwiększonym ruchem turystycznym na terenie regionu w związku z udostępnieniem nowego kompleksu turystyki przyrodniczej.

Korzyści społeczno - gospodarcze z realizacji Projektu

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności Gminy Łuków jako miejsca docelowego turystyki przyrodniczej. Aspekt ten ma znaczenie w kontekście położenia na terenie gminy niewykorzystanych terenów inwestycyjnych, a także obszarów przeznaczonych do wykorzystania turystycznego. Działania inwestycyjne zostaną wsparte również promocją z wykorzystaniem strony internetowej i publikacji. Poprawa jakości i dostępności infrastruktury turystycznej będzie istotnym czynnikiem promocji gospodarczej gminy. Sprzyjać będzie również wykorzystaniu jej atrakcyjności związanej z obecnością obiektów przyrodniczych (Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu, cztery rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000) oraz kulturowych (założenia dworskie i ogrodowe, obiekty sakralne i inne), a także elementów infrastruktury turystycznej (szlaki turystyczne, trasy rowerowe itp.).

W dalszej perspektywie przyczyni się to również do podniesienia efektywności ekonomicznej funkcjonujących tutaj podmiotów gospodarczych z branży turystycznej poprzez wzrost liczby turystów. Podjęte działania wpłyną pozytywnie także na jakość życia na terenie gminy poprzez rozbudowę infrastruktury zapewniającej możliwość aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Sprzyjać będą również integracji społeczności lokalnej. Przyczynią się również do podniesienia poziomu wiedzy na temat lokalnych zasobów środowiska, a także wpłyną na podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników obiektu.

Budżet Projektu wg umowy

Wyróżnienie